بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه اجتماعی تلگرام بر قصد خرید مصرف­کنندگان می­باشد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، کاربران شبکه­ اجتماعی تلگرام می­باشد. برای جمع­آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که درمجموع نتایج این پژوهش از تجزیه‌وتحلیل 196 پرسشنامه تکمیل‌شده معتبر می‌باشد. جهت ارزیابی روایی صوری و محتوا، پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید محترم مرور گردیده است. ارزیابی پایایی توسط آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته که مقدار آن 926/0 بوده است و جهت ارزیابی روایی همگرا و واگرا از طریق نرم­افزار Smart PLS (تعیین بارهای عاملی) و نرم­افزار SPSS (تعیین همبستگی 11 متغیر با یکدیگر) و جهت آزمون فرضیات تحقیق، تحلیل مسیر از طریق نرم­افزار Smart PLS انجام شده است. میزان T کسب‌شده جهت تأثیر یا رد فرضیات ملاک قرار داده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین نگرش به سودمندی اطلاعات، هنجارهای ذهنی و ریسک درک­ شده با قصد خرید رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها: بازاریابی ویروسی؛ شبکه­ های اجتماعی؛ قصد خرید مصرف ­کنندگان؛ کاربران تلگرام

نویسندگان:

ابوالفضل دانایی: استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

الهام مومن: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *